Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Ruolin Wu, Jay Hyun-Ji Lee, Kshitij Kumar Parashar, Yin Yin Wong, Robert Cheng Bao