Emory Goizueta

Team, 2016 South (Vanderbilt) Regional Finals

Vishal Nayak, Shahrukh Arif, Jason Chaliff, Mauricio Pava-Diaz, Sean Landgren

2017-09-23T09:51:09+00:002016 South (Vanderbilt), MBA, Team|