Team, 2024 MBA Mountain

Matthew Derminio, Tallin Speek, Alexandria Murphy
Yash Rathi, Michael Rockwell, Jose Rachelle Revaly
(Click on name to go to LinkedIn profile.)