Team, 2024 MBA Silicon Valley

Aristos Xanthus, Prit Pandya, JoAnn Courtney
Keqin Cai, Thomas Matthias, Nityanand Pujari
(Click on name to go to LinkedIn profile.)