Team, 2024 Undergraduate East

Kaylee Fickle, Gillian Louiso, Katherine McIntosh
Kia Molaei, Dev Patel, Mason Seitz
(Click on name to go to LinkedIn profile.)