Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Chengjie Zhu, Fangfang Wu, Yun Wei, Ke Yang, Lijuan Chen