Team, 2023 MBA Silicon Valley

Nadia Zerktouni, Thao Huynh, Terri Lane
Naga Nallaiah, Matthew Knutsen, William Miller
(Click on name to go to LinkedIn profile.)