Team, 2016 Northeast (Yale) Regional Finals

Catherine Yen, Muhammad Karim, QiongQiong Wang, Li Ping Xu, Wen Song