Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Kelly(Liu Qian), Joey(Zhou Jing), Joan(Zhu Tong), Denise(Mak Hoi Yiu), Wish(Zhu Yuan)