Team, Global Finals

Sahil Batta, Upasana Todi, Rohan Jairath, Rahul Bajaj, Varun Malhotra