Team, 2016 India (ISB) Regional Finals

Harsh Daga, Saharsh Agarwal, Surabhi Kothiyal, Danvir Suri, Vedant Jain