Team, VCIC@UNC Regional Finals

Kawasaki Fumihiro
Kasai Toshihiro
Araki Nobu
Yanaga Takanori
Kido Hoku