Team, 2023 MBA Mountain

Daniel Szabo, Chellvyn Lai, Yash Diwate
Emily Lopata, Thomas Smith,
(Click on name to go to LinkedIn profile.)