Team, 2023 MBA Central

Ariel Leibowitz, Gautam Krothapalli, Simon Li
Kevin Liu, Tsungshun Tu, Jorge Tamayo
(Click on name to go to LinkedIn profile.)