Team, 2016 Northeast (Yale) Regional Finals

Praveen Chunduru, Radhika Chopra, Chris Molaro, Ramya Varma, Kevin Hong