Team, 2024 MBA Mountain

Aaron Daines, Adam Navar, Alexis Belliston
Brittany Bennion, Hiwa Nae’ole, Maggie Jensen
(Click on name to go to LinkedIn profile.)