Team, 2024 MBA Canada

Ravijyot Singh, Nahid Shaikh, Aleksander Nakevski
Bryan Rapati, Suraj Wadhwani, Harmanpreet Kaur
(Click on name to go to LinkedIn profile.)