Team, 2021 Undergraduate Silicon Valley

Samuel Zukin, Ben Muehleisen, Pich Peou
Sabrina Yu, Soksamnang Lim
(Click on name to go to LinkedIn profile.)