Team, 2021 MBA Silicon Valley

Daniel Machlup, Gary Yin, Atusa Sadeghi
Ben Goldfein, Sam Jazzo,
(Click on name to go to LinkedIn profile.)