Team, 2021 MBA Mountain

Adriana Santos, Caio Scofano, Christian Callas
Fernando Megale, Filipi Zimermann, Victoria Scotoni
(Click on name to go to LinkedIn profile.)